Snow White Baldosa de mármol pulido 2 3/4x5 1/2

Snow White Baldosas de mármol pulido

23/4"x51/2"x3/8"
Snow White Mármol pulido 6x12

Snow White Baldosas de mármol pulido

6"x12"x3/8"
Snow White Mármol apomazado 12x12

Snow White Baldosas de mármol pulido

12"x12"x3/8"
Snow White Mármol apomazado 12x24

Snow White Baldosas de mármol pulido

12"x24"x3/8"
Snow White Mármol apomazado 18x18

Snow White Baldosas de mármol pulido

18"x18"x3/8"
Snow White Subway Mármol Apomazado 4x12

Snow White Subway Honed Marble Tile

4"x12"x3/8"